मराठी संदेश: हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हसा ओ
अचानक कसे काय आलात?

एक जावई आपल्या बायको सह सासरवाडीला अचानकच आला. सास-याने काळजीने जावयाला विचारले ..
जावाईबापू अचानक कसे काय आलात?
त्यावर जावाईबापू म्हणाले..
....
.....
देशातील सगळ्यांनी आप आपले पुरस्कार परत दिले

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
अभ्यास

मास्तर एडमिन चा अभ्यास घेत आसतात
मास्तर: १ नतंर काय आसते
एडमिन: २, ३, ४, ५, ६, ७..
मास्तर: बरोबर पोरगं हूशार आहे
मास्तर: ७ नतंर काय येते?
एडमिन:

...अजून पुढं आहे →

हसा ओ
चहा अगदी गरम

नविनच लग्न झालेल्या सुनेला,
सासु: मला चहा अगदी गरम लागेल हं! जरा सुद्धा थंड चहा मला चालत नाही!

सुन: बरं, मग तोंडातच चहा गाळू का?