मराठी संदेश: आयुष्य हे!
आयुष्य हे! अनुभव, अनुभूती आणि सुविचार सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

आयुष्य हे!
जीवन जगताना

लिहताना जपावं अक्षर मतातलं,
रडताना लपवावं पाणी डोळ्यातलं,
बोलताना जपावं शब्द ओठातलं आणि
हसताना विसरावं दुःख जीवनातलं!

आयुष्य हे!
नाती

कधी कधी मजबूत हातांनी पकडलेली बोटंसुदधा निसटुन जातात.
कारण नाती ताकदीने नाही, मनाने निभवायची असतात!

आयुष्य हे!
माणूस केंव्हा फसतो

माणूस केंव्हा फसतो ते सांगू?

ऐक.
आपल्याला काय मिळवायचं होतं हे जेंव्हा माणसाला समजत नाही, तेंव्हा तो फसलेला असतो.
- व. पु. काळे