मराठी संदेश: स्टेटस
मी माझा.. माझं स्टेटस... मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

स्टेटस
माऊली माऊली

रोज विसरावा तो अहंकार
नित्य स्मरावा तो निरंकार।
काम, क्रोध करतो सर्वनाश
अती लोभात होतो विनाश।
हृदयात ठेवा भाव निस्वार्थ
अनुभवावे सुख ते परमार्थ।
मितभाषी असतो सदासुखी
व्यर्थ बोलेल तो

...अजून पुढं आहे →

स्टेटस
वेळ

वेळच शिकवते ऐकुन घ्यायला नि सहन करायला.
नाहीतर प्रत्येकजण स्वत: एक राजाच असतो!

स्टेटस
माणसं

नाजूक पाकळ्या किती सुंदर असतात,
रंगीत कळ्या रोजच उमलत असतात!
नजरेत भरणारी सर्वच असतात,
पण हृदयात राहणारी
तुमच्या सारखी माणसं
फारच कमी असतात..